පුංචි පැටියාගෙ ඩයිපරය ගැන අම්මාට තියෙන්නේ ලොකු වගකීමක් බව ඔබ සිතුවාද?

පුංචි පැටියාගෙ ඩයිපරය ගැන අම්මාට තියෙන්නේ ලොකු වගකීමක් බව ඔබ සිතුවාද?

සුවපහසුව අාදරය මැද්දේ ඇති දැඩිවන දරුවෙකු හැමවිටම නිරොගි මානසිකත්වයෙන් වර්ධනය වන නිසාම එවැනි දරුවෙක්, මව් පිය වන ඔබට මෙන්ම රටටද සම්පතකි.

හැම අම්මෙක් තාත්තෙක්ම හැම කැපවීමක් දරන්නේ පුංචි පැටියාව සුවපහසුවෙන් තැබීමටයි.
එමනිසාම එදා සිට අද දක්වාම පුංචි පැටියා වෙනුවෙන්ම වෙන්වුණු විශ්වාසනීය වෙළද නාමයන් යටතේ එන උසස් තත්වයේ නිෂ්පාදනය සමග ඩයපර් හවූස් පුද්ගලික සමාගම – දැන් ඔබේ නිවහනටම…..

ඔබට කැමතිම ඩයිපර් වර්ගය ඉතා සහනදායි මිලකට ලබා ගැනීමට දැන්ම අමතන්න

Find the Right Diaper Size

Since babies come in all shapes and sizes, diapers should too. That’s why we have five sizes for the most comfortable and effective diaper to fit your baby’s changing shape. See both our diaper size chart and sizing tips below:

Diaper Size Chart by Weight

It’s simple! Choose the size  then pick the corresponding size insert from the chart below:

Here’s another way to look at sizes:

 • Newborn – for brand new babies 6 – 10 lbs (2-5 kg)
 • Small – for babies 8 – 14 lbs (3-7 kg)
 • Medium – for babies 13 – 28 lbs (5-13 kg)
 • Large – for babies 22 – 36 lbs (10-16 kg)
 • Extra Large – for babies 34 + lbs (15+ kg)

…for our disposable diaper inserts

 • Newborn/Small – fits inside newborn and small gPants.
 • Medium/Large/X-Large – fits inside medium, large, and extra large gPants.

Diaper Sizing Tips

 • Most babies wear Medium longer than other sizes.
 • Some babies move up to Large around 8 months then come back down to Medium when mobility increases.
 • Many babies are done with diapers before they ever need Extra Large.

When to Move Up Diaper Sizes

Hooray! Your baby is growing! Here are some more indicators that your baby is ready for a new size:

 1. If you begin to see deep red marks on baby’s skin that indicate the gPants are too tight and you have no room left to expand on the adjustable waistband.
 2. Your own gut instinct—it’s the best tool you could have!

If you have any hesitation about what size will best fit your baby, please contact us on 0774498885 We’d love to learn more about your little one and make sure he’s getting the most comfortable fit possible.

Newborn development at 0-1 month: what’s happening

Cuddling, sleeping, feeding. That’s what it’s all about in the first few months.

Your baby is also learning a lot as you spend time together every day. Her brain is growing and developing as she sees, hears and touches the world around her.

Your baby might be able to follow your face with his eyes. Around this age faces are the most interesting thing to your baby. He’ll also like looking at toys with contrasting colours like red, black and white. Your baby will enjoy toys with faces or patterns like swirls or checks.

Your one-month-old can hear you and knows your voice, but she might sometimes startle when she hears you or another sound.

Although eye contact is one way your baby tells you he wants your attention, your baby communicates with you mostly through crying. For example, he’ll cry or make throaty noises if he needs you.

Your baby might lift her head briefly when she’s lying on her tummy or turn it to the side when she’s lying on her back. This helps her see where you are and what’s around her.

Sometimes your baby will hold your finger, but most of the time he’ll keep his hands in a tight fist.

Helping newborn development at 0-1 month

Here are a few simple things you can do to help your newborn’s development at this age:

 • Spend time with your baby: try reading and telling stories, talking and singing. Doing these things every day also helps your baby get familiar with sounds and words. In turn, this develops language and communication skills she’ll need when she’s older.
 • Look into your baby’s eyes: if your baby is looking at you, look back. This is important for bonding with your baby when your baby looks away, he’s letting you know he’s had enough and needs a rest.
 • Smile at u r baby when your baby sees you smile, it releases natural chemicals in her body. This makes her feel good, safe and secure. It also helps build attachment to you.
 • play with your newborn this helps your baby’s brain to grow and helps him learn about the world. It also strengthens the bond between the two of you.
 • Give your baby tummy time 1-5 minutes of play on her tummy each day builds your baby’s head, neck and upper body strength. Your baby needs these muscles to lift her head, crawl and pull herself up to stand when she’s older. Always watch your baby during tummy time and put her on her back to sleep.
 • Try baby Massage, baby massage is a great way to bond with your baby. It can also be relaxing and soothing if your newborn is cranky.

Sometimes your baby won’t want to do these things – for example, he might be too tired or hungry. He’ll use special baby cues to let you know when he’s had enough and what he needs.

Toddlers: play ideas to encourage development

Here are some ideas your toddler might enjoy:

 • Big and light things like cardboard boxes, buckets or blow-up balls can encourage your child to run, build, push or drag.
 • Chalk, rope, music or containers can encourage jumping, kicking, stomping, stepping and running.
 • Hoops, boxes, large rocks or pillows are good for climbing on, balancing, twisting, swaying or rolling.
 • Dress – up games with scarves, hats and so on are good for imagination and creativity.
 • Hills, tunnels or nooks can encourage physical activities like crawling and exploring.

If you put on some favourite music while your toddler plays, she can also experiment with different sounds and rhythms. You might also like to sing, dance and clap along to music with your child.

DEVELOPMENTAL MILESTONES FOR BABY

During the first year of life, your baby will grow and develop at an amazing speed.

Her weight will double by 5 to 6 months, and triple by her first birthday. And she is constantly learning.

Major achievements—called developmental milestones—include rolling over, sitting up, standing and possibly walking. And your heart will likely melt at the sound of her first “mama” or “dada.”

No two babies are exactly alike. Your baby will develop at her own pace. Most babies reach certain milestones at similar ages. However, it’s not unusual for a healthy, “normal” baby to fall behind in some areas or race ahead in others.

The following milestones are only guidelines. Your baby’s health care provider will evaluate your baby’s development at each well-baby visit. Remember: Always talk to your child’s health care professional if you think your baby is lagging behind.

If your baby was born prematurely (before 37 weeks of pregnancy), you need to look at the milestone guidelines a little differently. The age at which your baby is expected to reach various milestones is based on her due date, not her birthday. So if your baby was born two months early, she will most likely achieve milestones two months later than the guidelines below predict.

By the end of their first month, most babies:

 • Make jerky, quivering arm movements
 • Bring hands near face
 • Keep hands in tight fists
 • Move head from side to side while lying on stomach
 • Focus on objects 8 to 12 inches away
 • Prefer human faces over other shapes
 • Prefer black-and-white or high-contrast patterns
 • Hear very well
 • Recognize some sounds, including parents’ voices

By the end of their third month, most babies:

 • Raise head and chest when lying on stomach
 • Support upper body with arms when lying on stomach
 • Stretch legs out and kick when lying on stomach or back
 • Push down on legs when feet are placed on a firm surface
 • Open and shut hands
 • Bring hands to mouth
 • Grab and shake hand toys
 • Follow moving object with eyes
 • Watch faces closely
 • Recognize familiar objects and people at a distance
 • Start using hands and eyes in coordination
 • Begin to babble and to imitate some sounds
 • Smile at the sound of parents’ voices
 • Enjoy playing with other people
 • May cry when playing stops

By the end of their seventh month, most babies:

 • Roll over both ways (stomach to back and back to stomach)
 • Sit up
 • Reach for object with hand
 • Transfer objects from one hand to the other
 • Support whole weight on legs when held upright
 • Develop full-color vision and mature distance vision
 • Use voice to express joy and displeasure
 • Respond to own name
 • Babble chains of consonants (ba-ba-ba-ba)
 • Distinguish emotions by tone of voice
 • Explore objects with hands and mouth
 • Struggle to get objects that are out of reach
 • Enjoy playing peek-a-boo
 • Show an interest in mirror images

By their first birthday, most babies:

 • Sit without assistance
 • Get into hands-and-knees position
 • Crawl
 • Pull self up to stand
 • Walk holding onto furniture, and possibly a few steps without support
 • Use pincer grasp (thumb and forefinger)
 • Say “dada” and “mama”
 • Use exclamations, such as “oh-oh!”
 • Try to imitate words
 • Respond to “no” and simple verbal requests
 • Use simple gestures, such as shaking head “no” and waving bye-bye
 • Explore objects in many ways (shaking, banging, throwing, dropping)
 • Begin to use objects correctly (drinking from cup, brushing hair)
 • Find hidden objects easily
 • Look at correct picture when an image is named

By their second birthday, most children:

 • Walk alone
 • Pull toys behind them while walking
 • Carry large toy or several toys while walking
 • Begin to run
 • Kick a ball
 • Climb on and off furniture without help
 • Walk up and down stairs while holding on to support
 • Scribble with crayon
 • Build tower of four blocks or more
 • Recognize names of familiar people, objects and body parts
 • Say several single words (by 15 to 18 months)
 • Use simple phrases (by 18 to 24 months)
 • Use two- to four-word sentences (“want snack”)
 • Follow simple instructions
 • Begin to sort objects by shapes and colors
 • Begin to play make-believe
 • Imitate behavior of others
 • Show growing independence